Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden King Motorcycles, Turbinestraat 24, 7556 RB te Hengelo, te Hengelo ingeschreven bij de KvK onder nummer 82251452.

Artikel 1 Algemene bepalingen:
1. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst gesloten tussen King Motorcycles en de Klant
2. De aanbieding geldt zolang de voorraad strekt.
3. Aan een aanbod dat gebaseerd is op door de Klant onjuist of onvolledig verstrekte gegevens, kan de Klant geen rechten ontlenen.
4. King Motorcycles kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien de Klant, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
5. De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Klant van de aanbieding en/of offerte van King Motorcycles.
6. Dit is de beperkte versie van de algemene voorwaarden van King Motorcycles. De volledige versie is vindbaar op de website van King Motorcycles en gelden voor iedere koopovereenkomst tussen de Klant en King Motorcycles.

Artikel 2 Levering:
1. Levering ten aanzien van de Klant in de hoedanigheid van Consument vindt plaats doordat de zaak in macht wordt gesteld aan de Klant. Na levering gaat het risico van de zaak over op de Klant.
2. Levering vindt plaats af King Motorcycles of op het door de Klant opgegeven adres, tenzij anders overeengekomen.
3. De Klant is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter hand worden gesteld, tenzij dit ernstige bezwaren of onredelijke kosten met zich meebrengt.

Artikel 3 Prijzen:
1.Ten aanzien van de Klant in de hoedanigheid van Consument zijn de prijzen in euro’s uitgedrukt, inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.
2. Voor “meeneemprijzen” geldt een beperkte garantie.

Artikel 4 Garantie:
1. Garantie op de geleverde producten is uitsluitend van toepassing indien en voor zover dit uitdrukkelijk door of namens King Motorcycles op de factuur of anderszins schriftelijk is vermeld.
2. Indien de motor voor een “meeneemprijs” wordt gekocht heeft de klant het recht de motor ter plaatse voor de levering te laten keuren. Na de keuring maakt de klant geen aanspraak op garantie in welke vorm dan ook.
3. De garantie vervalt indien het gebrek van het product het gevolg is van een van buiten komende oorzaak of voor het overige niet aan King Motorcycles kan worden toegerekend.
4. Voorts bestaat geen aanspraak op garantie indien de Klant niet aan zijn (betaling)verplichtingen jegens King Motorcycles heeft voldaan.
5. Wanneer er voor de vaststelling van een gebrek, op grond waarvan geen aanspraak op garantie bestaat, onderzoekskosten worden gemaakt, komen deze kosten voor rekening van de Klant.
6. Om zijn aanspraak op garantie geldig te maken dient de Klant binnen 3 werkdagen bij King Motorcycles ter zake te reclameren. Indien de reclame door King Motorcycles gegrond wordt bevonden en aanspraak op garantie wordt gemaakt, zal King Motorcycles, te zijner keuze, de gebrekkige producten tegen inkoopprijzen herstellen.
7. Reclames schorten de betalingsverplichting van de Klant nimmer op.
8. Het bepaalde in dit artikel laat de uitdrukkelijk bedongen garantievoorwaarden en de dwingende wettelijke rechten van consumenten onverlet.


Artikel 5 Aanbetalingen:
1. Reserveringen kunnen telefonisch of per e-mail plaatsvinden. De reservering is definitief zodra een aanbetaling van 10% van de totaalprijs ontvangen is door King Motorcycles.
2. Indien de reservering diezelfde dag geannuleerd wordt vindt er een restitutie plaats van 75% van het aanbetaalde bedrag. Bij annulering op de 2e dag na de reservering wordt 50% gerestitueerd en bij de 3e dag 25%. Bij een latere annulering dan 3 dagen zal geen restitutie plaatsvinden.

Artikel 6. Verkoop met inkoop:
1.Indien bij verkoop van een nieuwe motor of ander zaak tegen inkoop van een gebruikte motor of andere zaak, de koper in afwachting van de inlevering van de nieuwe motor of ander zaak, het oude blijft gebruiken, wordt laatstgenoemde motor of ander zaak eerst eigendom van King Motorcycles nadat de feitelijke levering daarvan aan King Motorcycles heeft plaatsgevonden. Zolang de koper de zaak blijft gebruiken, komt deze geheel voor zijn rekening en risico.


Artikel 7 Aansprakelijkheid:
1. King Motorcycles is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van King Motorcycles.
2. King Motorcycles is nimmer aansprakelijk voor de historie van de motoren en indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Klant. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
3. King Motorcycles is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat King Motorcycles is uitgegaan van door de zowel verkopende partij als Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor King Motorcycles kenbaar behoorde te zijn.
4. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van King Motorcycles of zijn leidinggevende ondergeschikten.
5. Indien King Motorcycles aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van King Motorcycles beperkt tot het bedrag tot maximaal eenmaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld of levering van de goederen tegen inkoopprijzen.
6. Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens King Motorcycles vervalt binnen één jaar nadat de Klant bekend is geraakt met het schade brengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.


Algemene voorwaarden
Tot stand gekomen op 26-05-2023.

Algemene voorwaarden
Algemene Voorwaarden King Motorcycles, gevestigd aan Turbinestraat 24, 7556 RB Hengelo, te Hengelo, ingeschreven bij de KvK onder nummer 82251452.

Artikel 1 Definities:
In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Algemene Voorwaarden:
De algemene voorwaarden als hierna vermeld.
King Motorcycles:
King Motorcycles, ingeschreven bij de KvK onder nummer 82251452
Bedrijf:
De Wederpartij handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.
Consument:
De Wederpartij niet handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.
Koop op afstand:
De overeenkomst tussen de wederpartij en King Motorcycles, waarbij in het kader van een door de King Motorcycles georganiseerd systeem voor verkoop op afstand, tot het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals een website, telefoon of andere communicatiemiddelen.
Overeenkomst:
Elke overeenkomst gesloten tussen King Motorcycles en de wederpartij.
Product:
Alle zaken die onderwerp zijn van de overeenkomst gesloten tussen de Wederpartij en King Motorcycles.
Tegoedbon:
Een waardebon, die voldoet aan de echtheidskenmerken, waarvan tegen inlevering de wederpartij zonder betaling of tegen korting het product verkrijgt.
Wederpartij:
Degene die deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en het product heeft afgenomen. Onder de Wederpartij wordt zowel Consumenten als Bedrijven verstaan.
Artikel 2 Werkingssfeer:
Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst gesloten tussen King Motorcycles en de Wederpartij, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met King Motorcycles, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.
De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden King Motorcycles en de Wederpartij in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen. Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met King Motorcycles zijn overeengekomen.


Artikel 3 Aanbiedingen:
Aanbiedingen worden schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken. Alle aanbiedingen van King Motorcycles zijn gedurende de gestelde termijn voor aanvaarding. De aanbieding geldt zolang de voorraad strekt. King Motorcycles kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding opgenomen aanbod dan is King Motorcycles daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij King Motorcycles anders aangeeft. Een samengestelde prijsopgave verplicht King Motorcycles niet tot levering van een deel van de in de aanbieding begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.


Artikel 4 Totstandkoming, duur en beëindiging overeenkomst:
De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Wederpartij van de aanbieding en/of offerte van King Motorcycles. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. King Motorcycles en de Wederpartij kunnen te allen tijde met wederzijds goedvinden de overeenkomst beëindigen. Zowel King Motorcycles als de Wederpartij kunnen de overeenkomst te allen tijde, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, opzeggen.


Artikel 5 Wijziging overeenkomst
Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt King Motorcycles de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. King Motorcycles zal de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal King Motorcycles de Wederpartij hierover van tevoren inlichten. Indien een vaste prijs is overeengekomen, zal King Motorcycles daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal King Motorcycles proberen, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave te doen. King Motorcycles zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan King Motorcycles kunnen worden toegerekend.
Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Wederpartij en King Motorcycles zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.


Artikel 6 Uitvoering overeenkomst: King Motorcycles heeft het recht om de Overeenkomst uit te laten voeren door derden. King Motorcycles heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren.
De Wederpartij verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan King Motorcycles. Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft King Motorcycles het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Wederpartij.


Artikel 7 Prijzen:
Ten aanzien van de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument zijn de prijzen in euro’s uitgedrukt, inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven. Ten aanzien van de Wederpartij in de hoedanigheid van Bedrijf zijn de prijzen in euro’s uitgedrukt, exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven. De prijzen zijn exclusief reis-, verblijf-, verpakkings-, bezorg- of verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. Voor verzendingen naar het buitenland wordt een toeslag in rekening gebracht. Van alle bijkomende kosten zal King Motorcycles tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Wederpartij opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten door de Wederpartij kunnen worden berekend.


Artikel 8 Prijswijziging:
Indien King Motorcycles met de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst een vaste prijs overeenkomt, is King Motorcycles gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.
Indien King Motorcycles het voornemen heeft de prijs te wijzigen, stelt zij de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.


Artikel 9 Koop op afstand:
Deze bepaling is alleen van toepassing op de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument. Ingeval van Koop op afstand dient de levering uiterlijk binnen dertig kalenderdagen te geschieden.
Ingeval van Koop op afstand heeft King Motorcycles het recht de Wederpartij tot vooruitbetaling van ten hoogste 50 procent van de prijs te verplichten.
Ingeval van Koop op afstand heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst gedurende veertien kalenderdagen na de ontvangst van de door de King Motorcycles geleverde zaken, zonder opgave van redenen, te herroepen.
In geval van Koop op afstand heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst na dertig kalenderdagen te herroepen indien King Motorcycles het product niet binnen dertig kalenderdagen heeft geleverd, tenzij partijen een afwijkende leveringstermijn over een zijn gekomen.
Indien King Motorcycles niet heeft voldaan aan zijn informatieplicht of gegevens niet in de juiste vorm heeft verstrekt, heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst gedurende drie maanden na de ontvangst van de door King Motorcycles geleverde zaken, zonder opgave van redenen te ontbinden. Indien King Motorcycles in die drie maanden alsnog voldoet aan de informatieplicht, begint de dag nadat hij alsnog heeft voldaan aan die plicht, de termijn van veertien kalenderdagen te lopen.
De Wederpartij kan de Overeenkomst herroepen via het de door King Motorcycles geplaatst standaardformulier voor herroeping of op een door de Wederpartij eigen gekozen wijze.
Indien de Wederpartij de geleverde zaken terugzendt, dient de Wederpartij de zaken in een deugdelijke verpakking, met alle geleverde toebehoren en in originele staat, te retourneren. De verzendkosten van het terugzenden komen voor risico en rekening van de Wederpartij.
Indien de Wederpartij gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, is de Wederpartij verplicht de goederen binnen 14 kalenderdagen terug te zenden omdat de Wederpartij King Motorcycles heeft medegedeeld dat hij de overeenkomst herroept. Indien de Wederpartij gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, dan stort King Motorcycles uiterlijk veertien kalenderdagen na de ontbinding van de Overeenkomst het volledige aanbetaalde bedrag inclusief de betaalde verzendkosten terug.
Indien de zaken niet leverbaar zijn, stelt King Motorcycles de Wederpartij zo spoedig mogelijk op de hoogte en stort King Motorcycles uiterlijk binnen veertien kalenderdagen het aanbetaalde bedrag terug. Indien King Motorcycles en de Wederpartij overeenkomen dat een zaak van soortgelijke kwaliteit en prijs geleverd mag worden, dan komen de verzendkosten voor het terugsturen voor rekening van King Motorcycles. Het voorgaande is alleen van toepassing indien de Wederpartij gebruikt maakt van zijn ontbindingsrecht tijdens de bedenktijd.
Het bepaalde in dit artikel geldt niet indien de Overeenkomst betrekking heeft op:
producten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop King Motorcycles geen invloed heeft en zich binnen de herroepingstermijn voordoen; verzegelde producten waarvan de Wederpartij de zegel heeft verbroken;
hygiënische producten waarvan de Wederpartij de zegel heeft verbroken;
producten die met de instemming van de Wederpartij al binnen de bedenktijd geleverd worden;
- producten die vanwege hun aard niet teruggezonden kunnen worden;
- producten die snel kunnen bederven of verouderen;
- producten van persoonlijke aard;
- producten op maat gemaakt.


Artikel 10 Levering:
Levering ten aanzien van de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument vindt plaats doordat de zaak in macht wordt gesteld aan de Wederpartij. Na levering gaat het risico van de zaak over op de Wederpartij.
Levering ten aanzien van de Wederpartij in de hoedanigheid van Bedrijf vindt plaats doordat de zaak ter beschikking wordt gesteld aan de Wederpartij. Na levering gaat het risico van de zaak over op de Wederpartij.
Levering vindt plaats af King Motorcycles of op het door de Wederpartij opgegeven adres, tenzij anders overeengekomen.
De Wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter hand worden gesteld, tenzij dit ernstige bezwaren of onredelijke kosten met zich meebrengt.
Indien de Wederpartij op de plaats van de levering de zaak weigert af te nemen of nalatig is met het verstrekken van gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de levering, zullen de voor levering bestemde zaken worden opgeslagen voor risico en rekening van de Wederpartij, nadat King Motorcycles de Wederpartij hiervan op de hoogte heeft gesteld.
De Wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.
Indien de Wederpartij op de plaats van de levering de zaak weigert om af te nemen of nalatig is met het verstrekken van gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de levering, zullen de voor levering bestemde zaken worden opgeslagen voor risico en rekening van de Wederpartij. De Wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.


Artikel 11 Leveringstermijnen:
De levering zal plaatsvinden binnen een door de King Motorcycles opgegeven termijn.
Indien voor de levering van de zaak een termijn overeengekomen of opgegeven is, dan is deze termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.
Indien King Motorcycles gegevens of instructies nodig heeft van de Wederpartij, die noodzakelijk zijn voor de levering, vangt de leveringstijd aan nadat de Wederpartij deze aan King Motorcycles heeft verstrekt.
Bij overschrijding van de leveringstermijn dient de Wederpartij King Motorcycles schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij King Motorcycles alsnog een redelijke termijn wordt geboden om de zaak te leveren.
Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat King Motorcycles zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Gaat King Motorcycles binnen deze termijn niet over tot levering, dan heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.


Artikel 12 Risico-overgang consumenten:
Deze bepaling is alleen van toepassing op de Wederpartij in de hoedanigheid van consument.
De zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, zijn tot het tijdstip van het in macht brengen van de zaken aan de Wederpartij voor rekening en risico van King Motorcycles. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken in de macht van de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument of een door de Wederpartij aan te wijzen derde worden gebracht.

Artikel 13 Risico-overgang bedrijven:
Deze bepaling is alleen van toepassing op de Wederpartij in de hoedanigheid van bedrijf.
De zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn tot het tijdstip van het ter beschikking stellen van de zaken aan de Wederpartij voor rekening en risico van King Motorcycles.
Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken aan de Wederpartij of een door de Wederpartij aan te wijzen derde ter beschikking staan.


Artikel 14 Betaling:
Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door King Motorcycles aangewezen bankrekening of in contanten op het tijdstip van de koop of levering, tenzij anders is overeengekomen.
Betaling kan zowel voor- als achteraf geschieden.
Betaling achteraf dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, op een door King Motorcycles aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders overeengekomen.
King Motorcycles en de Wederpartij kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, moet de Wederpartij betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn vastgesteld.
De Wederpartij is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.
Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de Wederpartij, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is.
In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van King Motorcycles en de verplichtingen van de Wederpartij jegens King Motorcycles onmiddellijk opeisbaar.


Artikel 15 Incassokosten:
Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij.
Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft King Motorcycles, voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid als Bedrijf, in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 90 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.
Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft King Motorcycles, voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid van Consument, recht op de wettelijke maximale toegestane vergoeding zoals bepaalt in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke (incasso)kosten.
Voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid van Consument heeft King Motorcycles pas recht op een vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, nadat King Motorcycles de Wederpartij na het intreden van het verzuim een aanmaning heeft gestuurd om de openstaande factuur of facturen binnen 14 dagen te voldoen. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Wederpartij.


Artikel 16 Tegoedbon:
Een Tegoedbon kan alleen worden uitbesteed bij King Motorcycles.
De Wederpartij dient een Tegoedbon zorgvuldig te bewaren. Er vindt geen vergoeding plaats in geval van diefstal of verlies.
Een tegoedbon is slechts geldig gedurende de geldigheidsduur. De geldigheidsduur wordt op de Tegoedbon vermeld.
Tegoedbonnen kunnen niet worden geretourneerd of worden ingewisseld voor geld.
In geval van Koop op afstand kunnen tegoedbonnen binnen veertien dagen worden geretourneerd. Na verloop van deze termijn kunnen tegoedbonnen niet worden geretourneerd of worden ingewisseld voor geld.


Artikel 17 Eigendomsvoorbehoud:
Alle door King Motorcycles in het kader van de Overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van King Motorcycles totdat de Wederpartij hetgeen hij op grond van de Overeenkomst is verschuldigd deugdelijk is nagekomen en volledig heeft voldaan. Bij het verschuldigde is tevens inbegrepen: de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming.
Zolang het eigendom van het geleverde niet over is gegaan op de Wederpartij, mag deze hetgeen onder het eigendomsvoorbehoud valt niet doorverkopen, verpanden of op enige andere wijze bezwaren, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn/haar bedrijf.


Artikel 18 Opschorting en ontbinding:
Indien de Opdrachtgever een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, heeft King Motorcycles het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten en/of is King Motorcycles bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Voorts is King Motorcycles bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten en/of de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:
na het sluiten van de Overeenkomst King Motorcycles omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever zijn betalingsverplichting niet zal nakomen; de Opdrachtgever een betalingsachterstand van meer dan twee maanden heeft; de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op zijn eigendom.
Ontbinding geschiedt schriftelijk en zonder rechterlijke tussenkomst. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van King Motorcycles op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.


Artikel 19 Overmacht:
Een tekortkoming kan niet aan King Motorcycles of de Wederpartij worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.
Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop King Motorcycles geen invloed kan uitoefenen en waardoor King Motorcycles niet in staat is de verplichtingen na te komen.
Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: werkstaking, uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoer belemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, gebrek aan arbeidskrachten, alsmede elke omstandigheden, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door King Motorcycles in redelijkheid niet van de Wederpartij mag worden verlangd.
King Motorcycles heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat King Motorcycles zijn verbintenis had moeten nakomen.
In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding.
Zowel King Motorcycles als de Wederpartij kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.
Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt King Motorcycles zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmacht situatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.
Indien King Motorcycles ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is King Motorcycles gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.


Artikel 20 Garanties:
King Motorcycles garandeert dat de geleverde zaken beantwoorden aan de overeenkomst. King Motorcycles garandeert tevens dat de geleverde zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan redelijkerwijs gesteld kunnen worden en dat de zaken die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn.
Indien de geleverde zaak door een derde is geproduceerd, dan geldt de garantie die door deze derde wordt verstrekt, tenzij anders is aangegeven.
Indien het geleverde Product niet voldoet aan de garantie, zal King Motorcycles, na vermelding hiervan, het Product binnen een redelijke termijn na ontvangst kosteloos vervangen of herstellen.
Wanneer de garantietermijn is verlopen zijn alle kosten voor herstel of vervanging, daaronder begrepen administratie-, verzend-, en voorrijkosten, voor rekening van de Wederpartij.
Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of het een gevolg is van veranderingen die de Wederpartij of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat King Motorcycles in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.
De garantie vervalt eveneens indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar King Motorcycles geen invloed op uit kan oefenen. Onder deze omstandigheden vallen o.a. weersomstandigheden.


Artikel 21 Aansprakelijkheid:
King Motorcycles is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van King Motorcycles.
King Motorcycles is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Wederpartij. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
King Motorcycles is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat King Motorcycles is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor King Motorcycles kenbaar behoorde te zijn.
De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van King Motorcycles of zijn leidinggevende ondergeschikten.
Indien King Motorcycles aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van King Motorcycles beperkt tot het bedrag tot maximaal tweemaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld.
De Wederpartij dient de schade waarvoor King Motorcycles aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 dagen na het ontstaan van de schade aan King Motorcycles te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.
Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens King Motorcycles vervalt binnen één jaar nadat de Wederpartij bekend is geraakt met het schade brengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.


Artikel 22 Vrijwaring:
De Wederpartij vrijwaart King Motorcycles voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Wederpartij toerekenbaar is.
Indien King Motorcycles door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden King Motorcycles zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van King Motorcycles en derden komen verder voor rekening en risico van de Wederpartij.


Artikel 23 Verjaringstermijn:
Voor alle vorderingen jegens King Motorcycles en de door King Motorcycles (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.
Het voorgaande is niet van toepassing op vorderingen die gegrond zijn op het niet beantwoorden van de afgeleverde zaak aan de Overeenkomst. In dit geval verjaren de vorderingen door verloop van twee jaar nadat de Wederpartij King Motorcycles ingelicht heeft over het gebrek van de afgeleverde zaak.


Artikel 24 Privacy en cookies:
De gegevens en informatie die de Wederpartij aan King Motorcycles verstrekt, zal King Motorcycles zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.
King Motorcycles mag de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.
Bij het bezoeken van onze website kan King Motorcycles informatie van de Wederpartij over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies.
De informatie die King Motorcycles verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.
Het is King Motorcycles niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Wederpartij uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.
Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak King Motorcycles gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en King Motorcycles zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is King Motorcycles niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. Tevens is de Wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.
De Wederpartij gaat akkoord dat King Motorcycles de Wederpartij voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Wederpartij niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Wederpartij dit kenbaar maken.
King Motorcycles behoudt zich het recht voor de overige gegevens van de Wederpartij geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek en database.


Artikel 25 Wijziging algemene voorwaarden:
King Motorcycles heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten.
King Motorcycles zal de Wederpartij per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen. De wijzigingen aan de algemene voorwaarden zullen na dertig dagen nadat de Wederpartij op de hoogte is gesteld van de wijzigingen van kracht zijn.
Indien de Wederpartij niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de Wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden.


Artikel 26 Toepasselijk recht en geschillen:
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij King Motorcycles partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Wederpartij zijn woonplaats in het buitenland heeft.
De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.